algemene voorwaarden confetti & co.

Een goede klantrelatie is belangrijk, daarom wijzen wij je graag op de wederzijdse rechten en plichten. Deze vind je terug in de onderstaande algemene voorwaarden. Bestel je iets in de shop? Dan ga je akkoord met deze voorwaarden. Vragen? Stuur een mailtje naar hello@confetti-en-co.nl

Een goede klantrelatie is belangrijk, daarom wijzen wij je graag op de wederzijdse rechten en plichten. Deze vind je terug in de onderstaande algemene voorwaarden. Bestel je iets in de shop? Dan ga je akkoord met deze voorwaarden. Vragen? Stuur een mailtje naar hello@confetti-en-co.nl

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
confetti & co.; de eenmanszaak gevestigd
Opdrachtgever; Wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
Overeenkomst; Elke afspraak tussen confetti & co. en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden door confetti & co. ten behoeve van Opdrachtgever

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen confetti & co. en Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als confetti & co. voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt. Door het plaatsen van een bestelling via de website verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze te accepteren. De via de website van confetti & co. gegeven informatie maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Prijzen en offertes
De prijzen zoals vermeld op de website van confetti & co. zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. De prijzen kunnen ten alle tijde door confetti & co. worden gewijzigd. Bij uitzonderingen wordt dit vermeld op de website. Alle offertes en aanbiedingen van confetti & co. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

confetti & co. kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden als Opdracht redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

De in de offerte en op de website van confetti & co. genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verpakkingskosten. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht en zijn afhankelijk van de overeengekomen verzendwijze. Bij uitzonderingen wordt dit vermeld op de website.

Indien de aanvaarding afwijkingen bevat ten opzichte van de offerte of aanbieding, dan is confetti & co. daar niet aan gebonden, tenzij hierover schriftelijke overeenstemming is bereikt tussen confetti & co. en Opdrachtgever. Een samengestelde offerte kan alleen in zijn geheel worden geaccepteerd. confetti & co. is niet gebonden om een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs te leveren. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en confetti & co. komt tot stand wanneer Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst via de website van confetti & co., en deze per email door confetti & co. is bevestigd. confetti & co. is gerechtigd geplaatste bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen. Opdrachtgever zal hiervan in kennis worden gesteld.

Aanlevering gegevens

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste aanlevering van gegevens benodigd voor het produceren van bestelde artikelen.

Voordat artikelen geproduceerd worden dient Opdrachtgever akkoord te gaan met de voorbeeldweergaven of verstrekte digitale proef van het product. Na akkoord door Opdrachtgever kan confetti & co. niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens van het geleverde artikel.

Levering en leveringstermijn

confetti & co. streeft er naar de producten zo spoedig mogelijk te leveren. De door confetti & co. vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en zijn nimmer een fatale termijn. confetti & co. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering en schade die Opdrachtgever zou kunnen leiden als gevolge van het niet of niet tijdig leveren.

confetti & co. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim van derden van wie de levering afhankelijk is (bijv. drukkerij en transporteur).

Transport
confetti & co. draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van de door haar geleverde artikelen. Verpakkingsmaterialen worden niet teruggenomen door confetti & co.. Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als productschade, en confetti & co. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de verpakking door transport.

Overmacht
confetti & co. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop confetti & co. geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor confetti & co. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. confetti & co. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Confetti & co. haar verbintenis had moeten nakomen. confetti & co. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien confetti & co. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is confetti & co. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Betaling

Bestelde artikelen worden direct vooraf betaald door Opdrachtgever. Artikelen worden pas in productie genomen na ontvangst van de volledige verschuldigde betaling door confetti & co.. Voor de custom made items geldt betaling achteraf – er zal dan een factuur worden opgemaakt na goedkeuring van Opdrachtgever. Voor een factuur staat een betalingstermijn van tien dagen.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Door confetti & co. gemaakte incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud
confetti & co. blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot Opdrachtgever zijn betalingsverplichting volledig is nagekomen.

Overeenkomst

Indien door confetti & co. een proef is verstrekt aan Opdrachtgever, dan geldt deze als indicatie. Afwijkingen tussen het eindproduct en het getoonde voorbeeld van geringe betekenis zijn geen reden tot ontbinding van de overeenkomst, korting of schadevergoeding.

Klachten die worden ingediend na versturen van de kaarten of in gebruik name van de producten kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Opdrachtgever heeft op dat moment de geleverde producten geaccepteerd zoals geleverd. Er kan dan nimmer een beroep op korting of schadevergoeding worden gedaan.

Garantie

confetti & co. garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Indien het geleverde product gebreken vertoont heeft Opdrachtgever recht op herstel of vervanging van het product. Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan confetti & co. worden gezonden. confetti & co. wordt daarvan eigenaar.

confetti & co. heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever volledig te crediteren.

De hier genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van confetti & co., Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar confetti & co. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, et cetera.

Aansprakelijkheid

Indien confetti & co. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. confetti & co. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat confetti & co. is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. confetti & co. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. confetti & co. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Indien confetti & co. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van confetti & co. beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van confetti & co. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van confetti & co..

Risico overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van Opdrachtgever worden gebracht.

Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart confetti & co. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan confetti & co. toerekenbaar is. Indien confetti & co. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden confetti & co. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is confetti & co., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van confetti & co. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart confetti & co. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

confetti & co. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Op alle ontwerpen van confetti & co. rust auteursrecht. De ontwerpen van confetti & co. mogen op geen enkele wijze vermenigvuldigd, verspreid of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van confetti & co..

Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de confetti & co. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van confetti & co., ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Alle door confetti & co. eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van confetti & co. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

confetti & co. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Overname en verspreiding van (gedeeltes van) teksten, afbeeldingen en/of gebruik van de handelsnaam of het logo van confetti & co. is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van confetti & co.. Het door confetti & co. geleverde drukwerk wordt discreet voorzien van de naam confetti & co. om de auteursrechtelijke bescherming tot uiting te brengen. Het is niet mogelijk drukwerk zonder deze naamsvermelding te bestellen.

Privacy
Door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door confetti & co. gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits dat noodzakelijk is voor de betaling en bezorging van de bestelling. Persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij confetti & co. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Vindplaats en wijziging voorwaarden Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op www.sara-anne.nl en op te vragen bij confetti & co.. Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met confetti & co.. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. confetti & co. is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 06-12-2019.

Stijlvol online & offline platform voor alle soorten moeders (en vaders) die van het leven een feestje proberen te maken en van mooie dingen houden.